Ochrana osobních údajů GDPR Karaoke seznam CZ/SK/ENG


GDPR Privacy notice: Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob v DIASPAR.cz

GDPR Privacy notice: Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob u ALL4MUSIC. Rádi bychom Vás ujistili, že ALL4MUSIC CZ s.r.o., společnost se sídlem na adrese Krouzova 3042/22, Praha 4, 14300, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C vložka 145739 , IČ: 28494911 (dále jen „ALL4MUSIC CZ“ nebo „my“), věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) se řídíme platnými zákony České republiky, závaznými podnikovými pravidly schválenými vedoucími dozorovými úřady v rámci EU. Veškeré údaje, které společnost ALL4MUSIC CZ shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení. Ochrana osobních údajů nejen našich zákazníků, ale i příjemců, dodavatelů, partnerů a samozřejmě zaměstnanců, je naší prioritou. V souvislosti s Nařízením GDPR Vám níže přinášíme zásady zpracování osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, dále jen „DPO“) ALL4MUSIC CZ disponuje rozsáhlými znalostmi o ochraně osobních údajů a jeho úkolem je dohled nad souladem s GDPR. Budete-li mít jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás prosím obrátit na emailovou adresu gdpr@all4music.eu V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících, zejména nakupujících a uživatelích našich služeb a webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, zda při zpracování vystupujeme v roli správce či zpracovatele, komu můžeme osobní údaje předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Jaké údaje zpracováváme Zpracováváme následující osobní údaje: a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, číslo vašeho dokladu totožnosti, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel, a vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu; b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa; c) údaje o objedném zboží a službách, kterými jsou zejména údaje o expedovaných zásilkách, které jste si u nás vy nebo vaše společnost objednali, způsobu platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích; d) údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení; e) údaje související s využitím call centra nebo návštěvou naší provozovny, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na pobočkách. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď: a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo b) na základě vašeho souhlasu. Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo s námi máte uzavřenou smlouvu či u nás objednáte službu či zboží. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zásilky, jejíž přeprava je u nás objednána, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši provozovnu. Účely zpracování 1. Pokud u nás objednáte zboží nebo s námi uzavřete smlouvu V případě, že si u nás objednáte zboží nebo s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb nebo jinou smlouvu, provádíme následující zpracování: 1.1. Zpracování na základě plnění smlouvy Pokud si u nás jako fyzická osoba objednáte zboží, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přepravy a sledování zásilky, v případě jiné smlouvy pak za účelem plnění této smlouvy, vaše identifikační a kontaktní údaje o vašich objednávkách. Jestliže u nás objednáte zboží jako zástupce právnické osoby, zpracováváme za účelem přepravy a sledování zásilky, v případě jiné smlouvy pak za účelem plnění této smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete. To, že tyto údaje použijeme za účelem přepravy a sledování zásilky nebo plnění smlouvy, znamená, že je použijeme zejména: abychom s vámi mohli o přepravované zásilce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení; pro potřeby platby za přepravu nebo jinou službu nebo pro potřeby provedení služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim dalším přepravním partnerům, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?; v souvislosti s reklamací; v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu přepravy příslušné zásilky nebo plnění smlouvy. 1.2. Zpracování na základě oprávněného zájmu Pokud u nás objednáte zboží nebo s námi uzavřete smlouvu, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme vaše údaje po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje objednaných službách a zboží za účelem zasílání nabídek e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 6 měsíců od poslední objednávky přepravy nebo jeden měsíc od ukončení zasilatelské smlouvy. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku. 1.3. Zpracování na základě plnění právních povinností I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to z důvodu dodržování zejména následujících předpisů: zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud zboží a přepravu objednáváte jako fyzická osoba). zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pravidla IATA pro leteckou přepravu, nařízeními EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let. 2. Pokud jste adresátem zásilky, která byla u nás objednána Pokud jste adresátem zásilky, jež je u nás objednána, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje: na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přepravy a sledování zásilky vč. zpřístupňování informací na webu ppl.cz a systému Track and Trace a komunikace s vámi ohledně zásilky a jejím doručení, kde je naším oprávněným zájmem splnění smlouvy s naším zákazníkem; na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky; za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro přípravu, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem vaše osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k realizaci obchodu a přepravy zásilky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu 10 let. Proti zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku. 3. Pokud navštívíte náš web 3.1. Využívání souborů cookies a dalších technologií Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání. Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají: identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant; zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu. Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby. Dále do Vašeho zařízení: ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují: sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy; zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality; umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít: ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách; pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web. Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete ve svém prohlížeči a setrváte na našich stránkách nebo kliknete na tlačítko „Souhlasím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce ve vašem prohlížeči. Úplný seznam cookies je uveden na webu ALL4MUSIC CZ v sekci Ochrana soukromí & cookies. 3.2. Využívání osobních údajů návštěvníků webu Pokud navštívíte web www.diskoshop.info, zpracováváme údaje o Vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem: získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás; vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje: IP adresa vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet); operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení; prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení; adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 14 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku. 4. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, emailu a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem: vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás objednali přepravu zásilky nebos námi uzavřeli jinou smlouvu a váš požadavek se vztahuje k této smlouvě, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi; evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas; prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objednáte nějaké zboží nebo uplatníte reklamaci; jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb. Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku. 5. Pokud navštívíte naši provozovnu: Pokud navštívíte naši pobočku nebo její okolí, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i Vašeho majetku a osob pohybujících se v prodejně a jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem. Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu 1 měsíce. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Naše tipy:

10CC - Rubber Bullets  (4:37)

10CC - Rubber Bullets (4:37)

Detail »


10CC - I'm Not In Love  (4:53)

10CC - I'm Not In Love (4:53)

Detail »


ABBA - Dancing Queen  (3:27)

ABBA - Dancing Queen (3:27)

Detail »


10CC - Wall Street Shuffle

10CC - Wall Street Shuffle

Detail »


10CC - Dreadlock Holiday

10CC - Dreadlock Holiday

Detail »


10CC - Donna  (2:52)

10CC - Donna (2:52)

Detail »


10CC - I'm Mandy Fly Me  (4:51)

10CC - I'm Mandy Fly Me (4:51)

Detail »


Vítězslav Juřina-Tulák

Vítězslav Juřina-Tulák

Detail »Mohlo by se Vám taky hodit:

2 Unlimited - No Limit  (3:14)

2 Unlimited - No Limit (3:14)

0,-
Karaoke »

3 S L - Take It Easy  (3:07)

3 S L - Take It Easy (3:07)

0,-
Karaoke »

Snap - The Power  (3:43)

Snap - The Power (3:43)

0,-
Karaoke »

1975 - Chocolate  (3:41)

1975 - Chocolate (3:41)

0,-
Karaoke »

1975 - Love Me  (3:38)

1975 - Love Me (3:38)

0,-
Karaoke »

Vítězslav Juřina-Okolo Frýdku

Vítězslav Juřina-Okolo Frýdku

75,-
Karaoke »

Seznam Karaoke skladeb Praha - CZ/SK/EN

Adresa
DIASPAR - Nahrávací a hudební studio
Sokolovská 974/199, 19000
Praha 9 - Libeň, Czech Republic
Telefon:
+420 603856053