Ochrana osobních údajů GDPR pokračování Karaoke seznam CZ/SK/ENG


Ochrana osobních údajů GDPR Pokračování Ochrana osobních údajů GDPR Pokračování 6. Pokud nám udělíte svůj souhlas: Pokud dosud nevyužíváte naše služby (nemáte s námi uzavřenou smlouvu o pronájmu ani jste u nás neobjednali zboží ) a při poskytnutí svých údajů nám udělíte svůj souhlas, můžeme vaše identifikační a kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou, sdělit vám naše nabídky po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. Vám je můžeme zaslat poštou. Váš souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat. Pro odvolání souhlasu nás kontaktujte způsobem popsaným v části Jak lze uplatnit jednotlivá práva? Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování do okamžiku tohoto odvolání. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to: pokud jste adresátem zboží nebo služby, která je u nás objednána, našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v části Pokud jste adresátem služby, která je u nás objednána, konkrétně partnerům zajišťujícím přepravu a doručování zásilek, např. našim partnerům v zahraničí při mezinárodní přepravě; v rámci plnění našich zákonných povinností předat některé osobní údaje správním orgánům a státním úřadům jsme-li k tomu vyzváni. na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde:https://policies.google.com/technologies/ads Osobní údaje rovněž předáváme v rámci skupiny DPDHL. K přenosu dat v rámci skupiny dochází zejména v případě produktů nebo služeb, jejichž předmětem je mezinárodní přeprava a bez nichž není možné službu nebo produkt dodat. Zejména se jedná o předání kontaktních či identifikačních údajů jiným společnostem skupiny Deutsche Post DHL, které vykonávají zasílatelské služby pro PPL CZ v cílové destinaci, na základě plnění smluvní povinnosti či na základě oprávněného zájmu pro administrativní potřeby skupiny a dále případně předání zpracovatelům ve skupině za účelem doručení zásilky. Dále se pak může jednat o zpracování v oprávněném zájmu nebo plnění zákonné povinnosti, jejichž účelem je zejména zajištění bezpečnosti. Všechny společnosti jsou vázány tzv. závaznými podnikovými pravidly schválenými vedoucími dozorovými úřady v rámci EU, a poskytují tak dostatečné záruky na ochranu osobních údajů. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?Takovými zpracovateli jsou zejména: a) naši partneři zajišťující přepravu pod naší značkou; b) poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy; c) provozovatelé marketingových nástrojů a marketingové agentury; d) poskytovatelé nástrojů pro správu a nahrávání telefonických hovorů; e) poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi; f) poskytovatelé bezpečnostního monitoringu zejména spravující náš kamerový systém, g) advokáti, daňoví poradci, auditoři, vymáhací agentury. Seznam konkrétních zpracovatelů osobních údajů, které využíváme, naleznete v seznamu zpracovatelů uvedeném na webu all4music.eu Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme? Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží a služeb, nebo při komunikaci s námi. V případě, že jste příjemcem zásilky, kterou přepravujeme, získáváme Vaše údaje od osoby, která tuto přepravu objednala. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našem webu. V některých případech je ALL4MUSIC CZ oprávněna získávat osobní údaje z veřejných registrů a jedná se zejména o situace, kdy ALL4MUSIC CZ uplatňuje své oprávněné zájmy, zejména zájem jednat obezřetně. Předávání údajů mimo EU V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?, můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat některé ze standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adresách http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 Jaká máte práva při zpracování osobních údajů? Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří: 1. Právo na přístup Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob v ALL4MUSIC CZ“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem. 2. Právo na opravu Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. 3. Právo na výmaz V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz. část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz. část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). 4. Právo na omezení zpracování V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit. 5. Právo na přenositelnost Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz. část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. 6. Právo vznést námitku proti zpracování Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz. část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. 7. Právo podat stížnost Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Jak lze uplatnit jednotlivá práva? Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu gdpr@all4music.eu Na této adrese je vám současně k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO). Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Naše tipy:

10CC - Rubber Bullets  (4:37)

10CC - Rubber Bullets (4:37)

Detail »


10CC - I'm Not In Love  (4:53)

10CC - I'm Not In Love (4:53)

Detail »


ABBA - Dancing Queen  (3:27)

ABBA - Dancing Queen (3:27)

Detail »


10CC - Wall Street Shuffle

10CC - Wall Street Shuffle

Detail »


10CC - Dreadlock Holiday

10CC - Dreadlock Holiday

Detail »


10CC - Donna  (2:52)

10CC - Donna (2:52)

Detail »


10CC - I'm Mandy Fly Me  (4:51)

10CC - I'm Mandy Fly Me (4:51)

Detail »


Vítězslav Juřina-Tulák

Vítězslav Juřina-Tulák

Detail »Mohlo by se Vám taky hodit:

2 Unlimited - No Limit  (3:14)

2 Unlimited - No Limit (3:14)

0,-
Karaoke »

3 S L - Take It Easy  (3:07)

3 S L - Take It Easy (3:07)

0,-
Karaoke »

Snap - The Power  (3:43)

Snap - The Power (3:43)

0,-
Karaoke »

1975 - Chocolate  (3:41)

1975 - Chocolate (3:41)

0,-
Karaoke »

1975 - Love Me  (3:38)

1975 - Love Me (3:38)

0,-
Karaoke »

Vítězslav Juřina-Okolo Frýdku

Vítězslav Juřina-Okolo Frýdku

75,-
Karaoke »

Seznam Karaoke skladeb Praha - CZ/SK/EN

Adresa
DIASPAR - Nahrávací a hudební studio
Sokolovská 974/199, 19000
Praha 9 - Libeň, Czech Republic
Telefon:
+420 603856053